جعبه

بسته بندی مدرن پیراهن

بسته بندی مدرن پیراهن
طراح: دیانا کاستاندا طراح: دیانا کاستاندا طراح: دیانا کاستاندا طراح: دیانا کاستاندا طراح: دیانا کاستاندا طراح: دیانا کاستاندا طراح: دیانا کاستاندا طراح: دیانا کاستاندا طراح: دیانا کاستاندانوع پروژه: پروژه دانشجوییجوایز: برنده جایزه دانشجویی هنرهای کاربردیمکان: ونکوور ، کانادا
ادامه